درباره ما

ارائه پیشرفته ترین نرم افزار فرش در ایران
تولید دستگاه نقشه خوان تابلو فرش

سیدمحمدعلی سیدشریفی
تلفن ۰۴۱۳۴۲۰۱۵۳۷
همراه ۰۹۱۴۴۱۹۹۰۴۵
نشانی : تبریز سردرود خیابان باغبان تابلو فرش سیدشریفی